ឱកាសបញ្ចុះតំលៃពិសេស ពីហាងកាត់ដេរ លក់ហូល ផាមួងសូត្រ «មុន្នីនិតអូរឡាំពិក »

សូមទំនាក់ទំនងមកហាងយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៧៩៦ ៣៦៣, ០១២ ៦៩៤ ៧៥៧, ០៩៦ ៦៩៤ ៧៥៧ ។
សូមអរគុណ!

812 Views