ទស្សនា “ឱកាសបញ្ចុះតំលៃពិសេស ពីហាងកាត់ដេរ លក់ហូល ផាមួងសូត្រ «មុន្នីនិតអូរឡាំពិក » ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ