តើក្រពើ ស ចាប់ជាតិជាមនុស្ស មែនឬ ?

នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ មានកុមារី១នាក់ មានអាយុ ៧ឆ្នាំ កើតជម្ងឺចម្លែកម្យ៉ាង ….

204 Views