នេះហើយ សមាសភាពស្នងការជាន់ខ្ពស់ទាំង ២៥រូបនៅក្នុងរាជធានី-ខេត្ត

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺជាកម្រង​រូបថត​នៃ​សមាសភាព​ឯកឧត្តម​ស្នងការ​របស់​កម្ពុជា​នៅតាម​បណ្ដា​រាជធានី​-ខេត្ត​ទាំង​ ២៥ ​រួមមាន៖

សប្បាយ

670 Views