សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ទេពវង្ស ប្រោសព្រះរាជទាន ឲ្យប្រតិភូ សហពន្ធ័មិត្ត ដើម្បីសន្តិភាពជាតិ និងពិភពលោក ចូលថ្វាយបង្គំ