ប្រលោមលោក៖ បង្រៀនប្អូនស្រី

ថ្ងៃនេះកន និង ច្រឹប ត្រូវពុកម៉ែអោយនៅចាំផ្ទះព្រោះពួកគាត់ទៅបុណ្យគេនៅបាត់ដំបងពីរថ្ងៃទៀតទើបមក។
បន្ទាប់ពីបាយល្ងាចរួច កន អង្គុយចុចទូរសព្ទលេងចុចចុះចុចឡើង នឹកឃើញបើករឿងសិចមើលកុំពុងមើលជក់ ស្រាប់តែច្រឹបចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញមកឈរក្រោយខ្នង កន ស្រាប់តែឃើញវគ្គតួរប្រុសយកក្តញាត់ចូលដួយតួស្រី ពេលនោះច្រឹបដែលជាក្មេងទើបតែអាយុ១៣ឆ្នាំ ឆ្ងល់ក៏សួរកន
ច្រឹប ៖បងមើលរឿងអីនឹងញុមមើលអត់យល់សោះ?
កន៖ នឹងគេហៅថារឿងសិច
ច្រឹប៖រឿងសិចនឹងអីគេទៅមិចបានអាប្រុសនឹងយកក្តដាក់ចូលដួយមីស្រីនឹងចឹងចម្លែកណាស់បង
កន៖នឹងគេហៅថាចុយគ្នា
ច្រឹប៖គេចុយគ្នាធើអីបង?
កន៖ចុយគ្នាទៅស្រួលណាស់
ច្រឹប៖អូ!!!ចុះក្រៅរឿងគេចុយគ្នាចឹងដែអត់បង?
កន៖អឺនៅក្រៅក៏ចុយចឹងដែកំសួរច្រើនទៅដេកទៅ
ច្រឹប៖ចុះគេចុយគ្នានឹងមិចទៅអត់យល់
កន៖គឺគេយកក្តដាក់ចូលក្នុងដួយនឹងហើយ
ច្រឹប៖ចុះបងធ្លាប់ចុយគ្នាអត់?
កន៖អើធា្លប់កុំសួរច្រើនទៅដេកទៅ
ច្រឹប៖ញុមចង់ចេះចុយដែបងបង្រៀនញុមផងបានអត់
កន៖អត់បានទេព្រោះអែងនៅកេ្មងណាស់ចុយអត់កើតទេ
ច្រឹប៖អត់កើតមិចបងបើញុមមានដួយដូចមីមួយក្នុងរឿងនឹងដែតើ
កន៖ដូចគឺដូចហើយតែដួយអែងតូចណាស់ចុយមិនកើតទេ
ច្រឹប៖តូចណាបងដួយញុមប៉ុនវាដែនឹងនិយាយសរួចច្រឹបកន្សែងចងពុងរួចបង្ហាញកនមើលបងអែងមើលនែកប៉ុនវាដែតើ
កនក្រលេកមើលហើយភ្ញាក់ចុយច្រឹបដួយអែងធំមេស
ច្រឹប៖មិចប៉ុន្នឹងចុយបានអត់ បង្រៀនញុមតិចមកញុមចង់ចេះចុយគ្នាដែបង
កនឃើញហើយស្រាប់តែក្តគេខឹងខ្លាំងណាស់
កន៖អើដួយធំណាស់អាចចុយបានតែអាញ់បង្រៀនបានតែអែងត្រូវសន្យាថាមិនប្រាប់ពុកនឹងម៉ែទេដឹងអត់
ច្រឹប៖ចា៎ញុមមិនប្រាប់គាត់ទេ
ត្បិតតែច្រឹបទើបតែអាយុ១៣ឆ្នាំតែដួយធំដូចមនុស្សចាស់ចំណែកដោះប៉ុនមូយក្តាប់ដៃ តែអត់ទាន់មានមមីសទេ។
និយាយគ្នាហើយកនចាប់អោបប្អូនរួចថើបត្រដុះចុះត្រដុះឡើងពីក៏ថ្ពាល់ដៃច្របាច់ដោះ នឹងលូកអង្អែលលេង ក្តួយច្រឹបយ៉ាងេវក់វីចំណែកច្រឹបចាបមានអារម្មណ៍ស្រៀវពេញខ្លួនឹងស្រៀវរន្ធដូយចេញទឹកឡើងកក្លាក់ហើយថ្ងូឡើងរហឹសពេញផ្ទះ
ច្រឹប៖បងចុយគ្នាអីស្រៀវមេសពេលណាបានយកក្តញាត់ចូលរន្ធដួយញុមបង?
កន៖មិនទាន់ទេទាល់តែអែងចេញទឹកដួយច្រើនសិនបានចុយទៅមិនឈឺ
ច្រឹប៖ អាសៗៗៗៗស៊ឺតអូយស្រៀវណាស់បងអាស់ៗៗៗៗ
បន្ទាប់ពីវៃលុកល្វែងលើហើយកនអោយច្រឹបដេកលើគ្រែរួចហែកជើងចេញពីគ្នារួចអោនលិតដួយប្អូនដៃម្ខាងញែកក្លែបដួយម្ខាងទៀតរុកលេងតិចៗអណ្តាតលិតគ្រាប់ឆ្លិញ ចំណែកច្រឹបរមួលខ្លួនស្រៀវស្រើបថ្ងូសឺតសតៗទឹកហួដួចបាក់ទំនប់
ច្រឹប៖អាសៗៗៗៗស្រូលណាស់បងលិតចឹងស្រួលណាស់អូយស្រួលណាស់បង ចុយគ្នាស្រួលចឹងតើបានគេចូលចិត្តចុយគ្នាណាស់
ដោយឃើញប្អូនវង្វេងវង្វាន់ កនងើបឈរឡើងទាញក្តពីក្រមាតម្រង់ចំមាត់រុន្ធរុញចូលបានត្រឹមក្បាលច្រឹបស្រែកអូយឈឺណាស់បងកនដកក្តចេញវិញទៅរយះដួយញុមហើយ
កន៖អត់អីទេទ្រាំតិចទៅបាត់ឈឺលូវហើយមកពីអែងមិនដែលចឹងហើយ
ថារួចកនចាប់ក្តញាត់ចូលម្តងទៀតបុកភឹបកប់គល់ ច្រឹបស្រែកអូយ!!ឈឺក្តួយណាស់បងកន ពេលបុកកប់ហើយកនមិនទាន់ធ្វើអីទេរួចអោនទៅបៅដោះចុះឡើងៗរហូតច្រឹបបាត់ឈឹទើបគេធ្វើចលនាចង្កេះដាក់ចូលដកចេញមួយរហូតដល់ច្រឹបមានអារម្មណ៍ថាលែងឈឺកនក៏សាប់ញាប់ទៅៗ
ច្រឹប៖អាស់ៗៗៗៗស្រួលណាស់បងបុកអោយខ្លាំងៗមកអាសចុយគ្នាស្រួលណាស់
ច្រឹបថ្ងូរហូតអត់ឈប់ កនគិតតែបុកយកៗ
កន៖អាស់ស្រួលណាស់អូនក្តួយអែងណែតខ្លាំងណាស់ស្រួលក្តមែនទែនមិននឹកស្មានថាអែងនៅក្មេងតែក្តួយធំចឹងសោះកុំអីចុយអែងយូហើយអាស់ស្រួលមែន មិចស្គាល់រឿងចុយគ្នានៅ
ច្រឹប៖អាស់ស្រួលណាស់បង មិនដឹងថាចុយគ្នាស្រួចឹងទេ បងអែងចុយញុមរាល់ថ្ងៃបានអត់
កន៖អត់អីទេបើអែងចង់ប្រាប់មកបងចុយអែងតាមចិត្តចង់
ច្រឹប៖ចា៎បងក្តួយញុមទុកអោយតែបងចុយទេអាសៗៗៗៗៗ
កន៖បងចេញទឹកហើយអាស់ៗៗៗស្រួលណាស់
យប់នោះពីនាក់បងប្អូនចុយគ្នា៥ដងទៀតរួចដេកអោបគ្នាទៅហើយពួកគេតែងតែរកពេលចុយគ្នារហូតមិនលោះថ្ងៃទេ។

3,665 Views