ចិននិងកូរ៉េខាងត្យូងគឺពិតជាមិត្តដ៏ស្និតស្នាល – មានវីដេអូរ

ចិននិងកូរ៉េខាងត្យូងគឺពិតជាមិត្តដ៏ស្និតស្នាល – មានវីដេអូរ

-ការចាប់ដៃរវាងចិននិងកូរ៉េ ធ្វើអោយអាមេរិកឈរមើលទាំងក្តៅក្បាល

1 នាក់បានអាន